"Fang Gu" Shape Teapot

Capacity:200ml;
Height: 7cm; Width:9cm
Clay: da hong pao ni
Buy

"Xi Shi" Shape Teapot

Capacity: about 100 ml;
Height:5cm;Length:9cm
Clay: Da Hong Pao ni
Buy

"Shi Piao" Shape Teapot

Capacity: about 290ml;
height:6.2cm;;Length:13.5cm
Clay: Di Cao Qing
Buy

"Ru Yi" Shape Teapot

Capacity: about 230ml;
height:7.cm; length:13.5cm
Clay:zhu ni
Buy

"Shui Ping" Shape Teapot

Capacity A: about 115 ml;
Height:6cm;length:11cm

Capacity B: about 255ml;
Height:8cm;length:14cm

Clay: zhu ni
Buy

"Long Dan" Shape Teapot

Capacity:250 ml;
Height:8.8cm; Length:11cm
Clay: Hei Jin Sha
Buy

"Yu Hua Long" Shape Teapot

Capacity:180ml;
height:6cm; length:13cm
Clay: zhu ni
Buy